Pěšácký kodex

Pěšácký kodex

I. část – prohlášení vedoucích

My vedoucí oddílu Pěšáci silnice spadající pod Jihočeskou oblast České tábornické unie tímto prohlašujeme, že naším trvalým zájmem a posláním jest pečování o Pěšácký dětský kolektiv a usilování s tímto kolektivem k níže uvedeným cílům:

 1. Vedení dětí k autonomii a odpovědnosti za svá rozhodnutí

Jelikož svoboda neznamená svévoli, nýbrž odpovědnost a povinnost.

Jsme si vědomi skutečnosti, že svoboda je v demokratickém systému veliká zátěž pro jednotlivce, který musí nést následky za veškerá svá rozhodnutí, nicméně jsme si také vědomi, že jen díky svobodě může člověk rozvíjet svůj jedinečný potenciál. Naším cílem je, aby děti byly autonomní, odpovědné entity s vědomím povinností, schopné vlastního úsudku a jednání, které však neutíkají před svobodou ke konformitě a totalitarismu.

 1. Zdokonalování dětí v oblasti tábornických dovedností a znalostí

Jelikož virtuální realita a technologie nesmí nahradit praktický život.

Jsme si vědomi, že 21. století je století neustálého vývoje technologií, kdy se život v určité míře přesouvá do obrazovek tabletů, mobilů a notebooků, což ne vždy může mít pozitivní efekt na vývoj a život celé společnosti. Naším cílem je, aby děti prožívaly život, kdy se budou moci spoléhat také z části na vlastní schopnosti a dovednosti, osvědčené praktickými zkušenostmi, nikoli aby se spoléhaly pouze na virtuální články psané neověřenými a anonymními autory ve virtuální realitě.

 1. Vedení dětí k elementární slušnosti vůči lidem a okolní přírodě

Jelikož věříme v důstojnost přírody, tudíž i člověka, ze samé jejich podstaty.

Jsme si vědomi skutečnosti, že mezilidské vztahy i ekologická situace není uspokojivá, ba dokonce je neudržitelná. Naším cílem je, aby děti vnímaly a pochopily jedinečnost každého člověka i přírody. Příroda a člověk jako součást této přírody, si zasluhují základní úctu a ohleduplnost ze samé podstaty.

 1. Setkávání členů oddílu v přátelském, bezpečném a důvěrném prostředí poskytující prostor pro aktivní trávení volného času

Jelikož malý ostrov bezpečí, přátelství a důvěry potřebuje každý člověk.

Jsme si vědomi, jaký tlak můžou společenské jevy přenášet na dětskou psychiku, která je stále ještě křehká a lehce narušitelná. Hra, spolupráce a jistota přátelství a neodsuzování je to, co dítěti může dát jistotu v sama sebe při těžkých chvílích v životních etapách. Naším cílem je, aby děti měly místo, kde jsou právě tyto aspekty přítomny a podporovány.

II. část – Kodex

Dále všichni členové (vedoucí i děti) prohlašujeme, že oddíl Pěšáci silnice stojí na níže uvedených hodnotách, které vytváří kodex Pěšáků silnice, a které jakožto členové oddílu dodržujeme a snažíme se dávat naším chováním příklad celé společnosti. Tento kodex byl vytvořen za účasti všech členů oddílu Pěšáků silnice, tudíž jak za účasti dětí, tak i vedoucích. Kodex byl dobrovolně vytvořen a každý Pěšák níže podepsaný s tímto kodexem souhlasí a svým podpisem stvrzuje, že kodex se bude snažit v rámci oddílu naplňovat co nejodpovědněji.

Pěšácký kodex

Já Pěšák silnice znám veškeré hodnoty a pravidla, které jsou v kodexu uvedeny. S čistým svědomím prohlašuji, že tyto pravidla a hodnoty dobrovolně přijímám a nikdo mě k jejich souhlasu nenutil. Budu jednat tak, abych tyto pravidla a hodnoty co nejodpovědněji a nejpečlivěji dodržoval a tím naplňoval cíle a poslání oddílu Pěšáci silnice.

 1. Být přátelský a kamarádský
 2. Být pravdomluvný
 3. Být slušný k lidem i přírodě
 4. Znát přírodu a umět v ní přežít bez jejího ničení
 5. Být nápomocný druhým
 6. Být snaživý a zvídavý, abych si uměl v budoucnu poradit
 7. Být pečlivý a pořádný

Podpis: